درباره ما

شرکت پوراژن از مهرماه سال 1399 فعاليت خود را با هدف تحقيق ، توسعه و توليد دارو، ملزومات دارویی و فرآورده هاي PFS(Pre-Filled Syringe) & MAB(Monoclonal Antibody), Ophthalmic Drops, Inhalers, Nasal Drops بيولوژیک Blow fill seal (BFS)

به صورت قراردادي آغاز نموده است. در طی این مدت با در نظر گرفتن هدف فوق، و با بهره گيري از دانش روز و فن آوري هاي پيشرفته دنيا توانسته است تمهيدات لازم جهت احداث آزمایشگاه توسعه و تحقيقات مربوط به فراورده هاي بيولوژیک توليد دارو را ایجاد کند. در این راستا بهبود مستمر کيفيت فرایندها و محصولات، به منظور افزایش رضایتمندي مشتریان و بيماران و همچنين برآورده سازي خواسته هاي سایر ذينفعان را به عنوان اصلی ترین هدف خود قرار داده است. شرکت پوراژن جهت تحقق اهداف استراتژیک خود در امور فوق، بر این باور است که استقرار، نگهداري و بهبود مستمر سيستم استاندارد 10004:2018 ISO &   10002:2018 ISO & 9001:2015 ISO ضرورتی کليدي براي موفقيت در کسب وکار و مشارکتی موثر در توسعه پایدار کشور می باشد. این سازمان جهت رعایت الزامات قانونی در زمينه ایمنی و سلامت شغلی، توسعه فعاليت ها، حفظ کرامت و صيانت از نيروي انسانی شاغل و ارزش هاي جامعه، اهداف کلان زیر را سرلوحه روند بهبود مداوم خود قرار داده است.

48

نیروی متعهد

1

کارخانه فعال

9

محصول سلامت

69%

رشد تولید