درماویسک فیلری است که به بافت حجم داده، خطوط پوست را ترمیم می‌کند یا لب‌ها را به فرم مطلوب اصلاح می کند

درماویسک شامل سه زیرمجموعه فاین، درم، دیپ و دیپر می باشد.