هیالوویسک 1 درصد جهت برطرف کردن علائم مربوط به استئوآرتریت زانو به کار می رود.

جایگزینی و تکمیل مایع سینوویال پاتولوژیک در مفاصل استئوآرتریت باعث کاهش درد و بهبود عملکرد مفاصل می شود.